Algemene voorwaarden

Stichting Open Bedrijvendag Groningen, Open Stad

1. Definities

1.1. Deelnemer: de onderneming die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;

1.2. Evenement: het evenement “Open Stad” op zaterdag 19 maart 2016, georganiseerd door de Organisator;

1.3. Inschrijfgeld: de door de Deelnemer aan de Organisator verschuldigde vergoeding ad € 195,- excl. BTW;

1.4. Organisator: Stichting Open Bedrijvendag Groningen, Open Stad, statutair gevestigd te gemeente Groningen (KvK-nummer: 64276376);

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer betreffende deelname aan het Evenement.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op de Overeenkomst zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door de Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door de Organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deelname

3.1. Elke inschrijving tot deelname staat uitsluitend ter beoordeling van de Organisator. Zonder opgaaf van redenen kan een inschrijving worden geweigerd.

3.2. De Overeenkomst is pas definitief na ondertekening en indiening van het inschrijfformulier, betaling van het Inschrijfgeld en bevestiging van deelname door de Organisator.

3.3. Het Inschrijfgeld wordt in geen enkel geval gerestitueerd.

3.4. De inschrijving en/of rechten uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

3.5. De Deelnemer dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van schade welke zij bij deelname aan het Evenement zou kunnen lijden.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Deelname aan het Evenement, alsmede de invulling en organisatie daarvan, geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van zichzelf en/of derden (zoals bezoekers en personeel). De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

4.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer, van welke aard dan ook, tenzij de schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4.3. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

4.4. Ingeval, ondanks het in dit artikel bepaalde, er sprake is van aansprakelijkheid van de Organisator, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade wordt uitgekeerd.

5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht aan de zijde van de Organisator heeft de Organisator het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten, data/duur/tijden/plaatsen te wijzigen en/of alle maatregelen en beslissingen te nemen die haar geraden voorkomen, zonder dat de Organisator deswege tot enige schadeloosstelling is verplicht en zonder dat zij gehouden is het inschrijfgeld te restitueren.

5.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Organisator onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst en/of het doorgaan van het Evenement blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, het uitblijven van voor de Organisator noodzakelijke leveranties, intrekking van vergunningen, belemmeringen van overheidswege, gebrek aan werkkrachten/vrijwilligers en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in de organisatie van de Organisator.

6. Geschillen

6.1. In alle gevallen waarin de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de Organisator.

6.2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.